ارتباط با بازرگانی

 

ارتباط با بخش خارجی

 


خانم ایروانی
ایمیل : m.irvani@tta-co.com


خانم حسینی
ایمیل: f.hosseini@tta-co.com

ارتباط با بخش داخلیخانم لطفی
ایمیل : m.lotfi@tta-co.com


ارتباط با مدیریت

مدیر شرکت

اقای مهندس امیر کشاورز مقدم

ایمیل : a.keshavarz@tta-co.com


مدیر تولید

اقای دکتر سعید باقری

ایمیل : bagheri@tta-co.com